• ‚Äé ‚Äé ‚Äé ‚Äé Herrmode

 • Mode f√∂r kvinnor

 • ‚Äé ‚Äé ‚Äé Inredning

 • ‚Äé ‚Äé ‚Äé Elektronik

 • ‚Äé ‚Äé K√∂k

 • ‚Äé ‚Äé ‚Äé‚Äé Underh√•llning

 • ‚Äé ‚Äé ‚Äé ‚Äé Smycken

 • ‚Äé ‚Äé Husdjur

 • ‚Äé ‚Äé ‚Äé Barn

 • Sk√∂nhet

 • DIY

1 av 11
 • Kundservice f√∂rst

  Kunden är kung! Eller drottning, naturligtvis. Vi ser till att våra produkter gör dig nöjd!

 • 30 dagars returr√§tt

  Hos oss har du möjlighet att byta/returnera 30 dagar efter köpet

 • Inte n√∂jd? Pengarna tillbaka!

  √Ąr du inte n√∂jd? D√• f√•r du pengarna tillbaka p√• det konto du betalade med.

 • Nya trender varje dag

  Varje dag fortsätter vi att erbjuda nya produkter som du inte vill missa!

1 av 4

Vanliga frågor och svar

Vad är onlinebutikens returpolicy?

Du har rätt att annullera din beställning inom 30 dagar och ytterligare 30 dagar för att returnera produkter. Vi återbetalar hela beloppet, exklusive returkostnader, när produkten tas emot i gott skick.

Finns det några avgifter för att returnera produkter?

Ja, du ansvarar för kostnaden för returfrakten. Vi rekommenderar att du skickar returen med Track & Trace eftersom vi inte kan ta ansvar för borttappade returer. Se vår Returpolicy på hemsidan för mer information om eventuella returfraktkostnader.

 

Artikel 1 - Definitioner
I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner
ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
"ångerrätt


konsument: en fysisk person som inte agerar i enlighet med ångerrätten.
bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet och ingår ett distansavtal
ingår ett distansavtal med näringsidkaren


dag: kalenderdag.


transaktion med varaktighet: ett distansavtal som avser
ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden
inköpsskyldigheten är spridd över tiden.


varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen, som
konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen på ett sådant sätt att den kan lagras och bearbetas.
information som är riktad till honom personligen kan lagras på ett sådant sätt att den kan konsulteras i framtiden, och
oförändrad återgivning av den lagrade informationen är möjlig.
.


"ångerrätt": konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen.
ångerfrist för att frånträda distansavtalet;


entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.
erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter genom distansförsäljning.


Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett distansavtal som organiseras av entreprenören
ett distansförsäljningsavtal inom ramen för ett distansförsäljningssystem som organiseras av entreprenören
Distansavtal: ett avtal som, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till det ögonblick då entreprenören har ingått distansavtalet.
avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation, eller
teknik för distanskommunikation;


medel för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
teknik för distanskommunikation: teknik som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt
kommer samman.
"Allmänna villkor": entreprenörens aktuella allmänna villkor.
av entreprenören.

Artikel 2 - Uppdragstagarens identitet


Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av
entreprenören och för alla ingångna distansavtal
distansförsäljning och beställningar mellan entreprenör och konsumenter.
Innan distansavtalet ingås görs texten
av dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten.
görs tillgänglig. Om detta inte är rimligt möjligt måste texten skickas till konsumenten innan distansavtalet ingås.
När distansavtalet ingås måste det anges att
att de allmänna villkoren finns tillgängliga hos näringsidkaren och att de, på konsumentens begäran, snarast möjligt kommer att sändas kostnadsfritt till konsumenten.
På konsumentens begäran kommer de att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
skickas.
Om distansavtalet ingås på elektronisk väg skall konsumentens
Utan hinder av föregående stycke, innan distansavtalet ingås, texten till distansavtalet
Utan hinder av föregående stycke får texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås.
göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att denna text
görs tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten.
lätt kan lagras på ett varaktigt medium.
databärare. Om detta inte är rimligt möjligt innan distansavtalet
ingåendet av distansavtalet, kommer det att anges
var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt, och
och att de kommer att göras tillgängliga elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.


kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
skickas.
I händelse av att, utöver dessa allmänna villkor, specifika produkt- eller tjänstevillkor
specifika produkt- eller tjänstevillkor tillämpas, skall andra och tredje
andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor ska ha full verkan.
I händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid
alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
mest förmånliga.
Om vid något tillfälle en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis
är helt eller delvis ogiltiga eller när som helst kan upphävas, får de
och dessa allmänna villkor skall i övrigt äga full giltighet och
förbli i full kraft och verkan och bestämmelsen i fråga skall, genom ömsesidig överenskommelse, omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga.
omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen.
den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor
skall bedömas i enlighet med andemeningen i dessa
allmänna villkoren.
Osäkerhet om tolkningen av eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i de Allmänna Villkoren.
bestämmelserna i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.
andemeningen" i dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, måste detta
villkor måste detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Skall anges.
Erbjudandet är icke-bindande. Leverantören har rätt att ändra och modifiera
att ändra och modifiera erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt
tillräckligt detaljerad för att näringsidkaren ska kunna bedöma erbjudandet korrekt.
konsumenten möjligt. Om näringsidkaren använder sig av fotografier
fotografier, är de en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller utelämnanden i erbjudandet ska inte binda näringsidkaren.
fel i erbjudandet binder inte entreprenören.


Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande.
och kan inte utgöra skäl för utbyte eller upplösning av avtalet.
av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds.
av de erbjudna produkterna. Leverantören kan inte garantera
att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.
färger på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information som gör det
klart vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till det.
Accept av erbjudandet bifogas. Detta är särskilt fallet
i synnerhet:
priset inklusive skatter
eventuella fraktkostnader
det sätt på vilket avtalet ingås och de
åtgärder som krävs för detta;
om ångerrätten är tillämplig
Metod för betalning, avräkning och fullgörande av avtalet.
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller tidsfristen
inom vilken entreprenören garanterar priset
beloppet för tariffen för distanskommunikation, om
kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på grundval av en
fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den allmänna
grundavgift för det kommunikationsmedel som används;
om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet
ja, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten
hur konsumenten, innan avtalet ingås
Avtalet, den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet.
den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet kan kontrolleras och, om så önskas, korrigeras.
eventuella andra språk än nederländska på vilka
avtalet kan ingås på


de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av
och det sätt på vilket konsumenten kan få tillgång till dessa uppförandekoder på
elektroniska medel, och
Distansavtalets minimilöptid, om det är fråga om en
transaktionens varaktighet
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och materialtyper.


Artikel 5 - Avtalet
Avtalet skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 4,
ingås vid den tidpunkt då konsumenten accepterar
erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges i detta.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt
Om konsumenten har accepterat anbudet på elektronisk väg, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av anbudet.
mottagandet av accept av erbjudandet. Så länge det är
mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören
bekräftat, kan konsumenten dra sig ur avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt, att
entreprenören vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda den elektroniska överföringen av data och måste säkerställa en säker webb
för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan
kunna betala, kommer entreprenören vederbörligen att följa dessa
säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan - inom den rättsliga ramen - informera
om konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter
uppfylla sina betalningsförpliktelser samt om alla villkor och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull
ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Som
entreprenören har goda skäl på grundval av denna undersökning
att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller
vägra en beställning eller ansökan eller ställa särskilda villkor.
bifoga särskilda villkor.
Med produkten eller tjänsten måste entreprenören ge konsumenten
följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att
konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras
på en hållbar databärare innehåller:
a. besöksadressen till entreprenörens företag där konsumenten kan gå till med klagomål;.
konsumenten kan vända sig till med klagomål;


b.De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten.
Meddelande om att ångerrätten är utesluten;
(c) Information om garantier och befintlig kundservice;
(d) Den information som avses i artikel 4.3 i dessa allmänna villkor,
om inte näringsidkaren redan har lämnat denna information till konsumenten.
som lämnats innan avtalet ingicks;
e.Kraven för uppsägning av avtalet om
avtalet har en löptid på mer än ett år eller har sagts upp för en obestämd tid, eller
obegränsad löptid.
I händelse av en transaktion med varaktighet gäller endast bestämmelserna i föregående stycke
äger rum


Artikel 6 - Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att
att frånträda avtalet utan att ange skäl
under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa följande dag
konsumenten eller en tidigare utsedd person har mottagit produkten
konsumenten och entreprenören informerade om detta
representant.
Under avkylningsperioden hanterar konsumenten
produkten och dess förpackning. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs.
packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs
för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt
ångerrätt måste han returnera produkten med alla dess returnerbara tillbehör och
tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och
originalskick och originalförpackning till leverantören,
i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.
Instruktioner.
Om konsumenten vill utöva sin
ångerrätt är han skyldig att göra det inom 14 dagar efter mottagandet av prod
av produkten till entreprenören. Konsumenten
Konsumenten måste göra det med hjälp av ett skriftligt meddelande /

e-post. Efter att konsumenten har meddelat sin ångerrätt
ångerrätt måste konsumenten först returnera produkten
returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa
att den levererade produkten har returnerats i rätt tid, t.ex. genom
bevis på avsändandet.
Om konsumenten, efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3, inte har
inte har informerat konsumenten om att han vill utöva sin ångerrätt
ångerrätt eller inte har återsänt varorna till honom, är
köpet ett faktum.


Artikel 7 - Kostnader vid utövande av ångerrätten
Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall följande kostnader debiteras
Konsumenten ska bära kostnaderna för att returnera produkterna.
av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren
återbetala det beloppet så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter
efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att
produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller avgörande
bevis på fullständig retur.

 

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt i följande fall
utesluta produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3.
Uteslutning av ångerrätten är endast giltig om
entreprenören har tydligt angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet av
av avtalet.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
produkter:
a. som har fastställts av entreprenören i enlighet med konsumentens
specifikationer för konsumenten;
b. som tydligt är av personlig karaktär
c.som inte kan returneras på grund av deras natur;
d.som förstörs eller åldras snabbt
e. vars pris är föremål för fluktuationer på den 7finansiella marknaden
marknad över vilken entreprenören inte har något inflytande;
för enskilda tidningar och tidskrifter
för ljud- och videoinspelningar och liknande datorprogram
konsumenten har brutit förseglingen
h för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten
har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
tjänster:
a. som avser logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter
som ska utföras på ett visst datum eller under en viss
period;
b.om leverans med uttryckligt samtycke från dess
konsumenten har påbörjats före utgången av ångerfristen
c. i samband med vadslagning och lotterier.


Artikel 9 - Pris
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet
priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte öka,

med undantag för prisändringar på grund av ändringar i mervärdesskattesatser.
Skattesatser.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller
tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden
finansiella marknaden och på vilken entreprenören inte har något inflytande,
med rörliga priser. Denna koppling till
fluktuationer och det faktum att alla priser som erbjuds inte är giltiga
är vägledande priser, måste anges med erbjudandet.
Prisökningar inom 3 månader efter ingåendet av
avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av
lagstadgade regler eller föreskrifter.
Prishöjningar från 3 månader efter ingåendet av
avtalet är endast tillåtna om entreprenören har
fastställt att och:


a. de är ett resultat av lagstadgade regler eller föreskrifter, eller
b. konsumenten har rätt att upphäva avtalet
avbryta avtalet från det datum då prisökningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet om varor eller tjänster är
inklusive mervärdesskatt.
Alla priser är föremål för feltryck och typografiska fel. För dessa
kan det finnas typografiska fel och stavfel och inget ansvar accepteras för konsekvenserna av detta.
Accepteras. I händelse av tryck- och stavfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera
produkten till det felaktiga priset.


Artikel 10 - √Ėverensst√§mmelse och garanti
Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna
överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet och de
specifikationerna, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet
tillämplighet och tillämpliga rättsliga bestämmelser, och/eller
de befintliga rättsliga bestämmelserna i avtalet och/eller
statliga bestämmelser. Om det är överenskommet
entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal
än normal användning.
En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören
påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som
konsumenten har gentemot
näringsidkaren.
Eventuella saknade eller felaktigt levererade produkter måste skickas i förväg.
14 dagar efter leverans kommer entreprenören att meddelas skriftligen.
informerad. Produkterna måste returneras i sin ursprungliga
originalförpackning och i nyskick.
Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid.
fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig
ansvarig för produkternas eventuella lämplighet för
någon individuell användning av konsumenten eller för någon användning överhuvudtaget
några råd om användning eller tillämpning av
produkterna.
Garantin gäller inte om:


konsumenten har reparerat och/eller
(har låtit) reparera och/eller bearbeta produkterna av en tredje part;
de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
utsatts för eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller inkonsekvent
i strid med instruktionerna i och/eller på
förpackningen
defekterna helt eller delvis är resultatet av
regler som fastställts eller kommer att fastställas av myndigheterna
de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande
Leverantören skall iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och
med mottagande och utförande av produktbeställningar.
Produktbeställningar.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har lämnat till
företaget.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor
allmänna villkor, kommer företaget att behandla den accepterade
omedelbart, men inte senare än inom 30 dagar, såvida inte
om inte konsumenten har accepterat en längre
leveransdatum. Om leveransen är försenad, eller
om en beställning inte eller endast delvis kan
delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter
han har lagt beställningen. I detta fall har konsumenten
rätt att säga upp avtalet utan kostnad, och
rätt till ersättning för eventuella skador.
I händelse av upplösning i enlighet med föregående stycke är entreprenören skyldig att
återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt
men senast 14 dagar efter upplösning, återbetalning.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig,
göra ansträngningar för att tillhandahålla en ersättningsprodukt.
tillgänglig. Senast vid leveransen måste det vara tydligt och
begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras.
När det gäller ersättningsvaror är ångerrätten inte utesluten.
vara utesluten. Kostnaderna för eventuell returfrakt är
på entreprenörens bekostnad.

Risken för skada och / eller förlust av produkterna vilar på oss
med entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten
eller en tidigare utsedd och meddelad entreprenör
om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten får säga upp ett avtal med obegränsad löptid
som avser regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster
(inklusive el) eller tjänster, när som helst med
iakttagande av tillämpliga uppsägningstider
uppsägningstid och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal
som omfattar regelbundna leveranser av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst.
(inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta perioden.
i slutet av den fasta perioden i enlighet med
överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till
upp till en månad.
Konsumenter kan säga upp
avtalet:
sägas upp när som helst och inte vara begränsat till uppsägning för en
en viss tid eller period
utföra dem åtminstone som de
ingåtts;
måste alltid sägas upp med samma uppsägningstid som entreprenören har gett, och
har gett för sig själv.
Förnyelse
Ett avtal som ingås för en bestämd period och som
regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster som inte kan förnyas genom tyst medgivande.
eller tjänster som inte kan förnyas underförstått eller förnyas för en bestämd period.
förnyas för en bestämd period.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid inte förnyas eller förlängas.
Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid, inklusive regelbundna leveranser av dags- och
av dags- och veckotidningar får underförstått förnyas för en bestämd tid.implicit förnyas för en fast period som inte överstiger tre månader om
konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förskottsbetalningsperioden.
Artikel 13 - Betalning
Om inte annat avtalats ska de belopp som
konsumenten ska betalas inom 7 arbetsdagar
arbetsdagar efter början av den ångerfrist som avses i punkt 2.
Artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst
tjänst skall denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelse på
av avtalet.
Konsumenten har en skyldighet att omedelbart rapportera
specificerade betalningsuppgifter omedelbart till entreprenören.
I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören
med förbehåll för lagliga begränsningar, har rätt att debitera konsumenten rimliga kostnader.
konsumenten i förväg de rimliga kostnader som uppkommit.
insamling.


Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Klagomål om genomförandet av avtalet måste göras inom 7
dagar fullständigt och tydligt beskrivas och lämnas till
entreprenören efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål måste lämnas till entreprenören inom
inom 14 dagar från dagen för mottagandet.
Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid,
måste entreprenören svara inom 14 dagar med ett
svar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när
konsumenten kan förvänta sig ett mer fullständigt svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse
uppstår en tvist för vilken reglerna för tvistlösning gäller.
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter
om inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om entreprenören finner ett klagomål berättigat, kan entreprenören
kan entreprenören, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.
ersätta eller reparera.


Artikel 15 - TILL√ĄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förenade kungariket.

Vilka är dina fraktkostnader och leveranstider?

Vi erbjuder gratisa standardfrakt. Leveranstiden till Danmark är vanligtvis 8-15 arbetsdagar. Total förväntad leveranstid inkluderar en behandlingstid på 1-3 arbetsdagar och en leveranstid på 7-12 arbetsdagar, beroende på destination. Alla leveranstider inkluderar inte tullavgifter och tillhörande förseningar. Du hittar dessa uppgifter i kassan eller i vår leveranspolicy leveranspolicy

 

Artikel 1 - Definitioner
I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner
ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
"ångerrätt


konsument: en fysisk person som inte agerar i enlighet med ångerrätten.
bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet och ingår ett distansavtal
ingår ett distansavtal med näringsidkaren


dag: kalenderdag.


transaktion med varaktighet: ett distansavtal som avser
ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden
inköpsskyldigheten är spridd över tiden.


varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen, som
konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen på ett sådant sätt att den kan lagras och bearbetas.
information som är riktad till honom personligen kan lagras på ett sådant sätt att den kan konsulteras i framtiden, och
oförändrad återgivning av den lagrade informationen är möjlig.
.


"ångerrätt": konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen.
ångerfrist för att frånträda distansavtalet;


entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.
erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter genom distansförsäljning.


Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett distansavtal som organiseras av entreprenören
ett distansförsäljningsavtal inom ramen för ett distansförsäljningssystem som organiseras av entreprenören
Distansavtal: ett avtal som, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till det ögonblick då entreprenören har ingått distansavtalet.
avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation, eller
teknik för distanskommunikation;


medel för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
teknik för distanskommunikation: teknik som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt
kommer samman.
"Allmänna villkor": entreprenörens aktuella allmänna villkor.
av entreprenören.

Artikel 2 - Uppdragstagarens identitet


Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av
entreprenören och för alla ingångna distansavtal
distansförsäljning och beställningar mellan entreprenör och konsumenter.
Innan distansavtalet ingås görs texten
av dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten.
görs tillgänglig. Om detta inte är rimligt möjligt måste texten skickas till konsumenten innan distansavtalet ingås.
När distansavtalet ingås måste det anges att
att de allmänna villkoren finns tillgängliga hos näringsidkaren och att de, på konsumentens begäran, snarast möjligt kommer att sändas kostnadsfritt till konsumenten.
På konsumentens begäran kommer de att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
skickas.
Om distansavtalet ingås på elektronisk väg skall konsumentens
Utan hinder av föregående stycke, innan distansavtalet ingås, texten till distansavtalet
Utan hinder av föregående stycke får texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås.
göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att denna text
görs tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten.
lätt kan lagras på ett varaktigt medium.
databärare. Om detta inte är rimligt möjligt innan distansavtalet
ingåendet av distansavtalet, kommer det att anges
var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt, och
och att de kommer att göras tillgängliga elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.


kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
skickas.
I händelse av att, utöver dessa allmänna villkor, specifika produkt- eller tjänstevillkor
specifika produkt- eller tjänstevillkor tillämpas, skall andra och tredje
andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor ska ha full verkan.
I händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid
alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
mest förmånliga.
Om vid något tillfälle en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis
är helt eller delvis ogiltiga eller när som helst kan upphävas, får de
och dessa allmänna villkor skall i övrigt äga full giltighet och
förbli i full kraft och verkan och bestämmelsen i fråga skall, genom ömsesidig överenskommelse, omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga.
omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen.
den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor
skall bedömas i enlighet med andemeningen i dessa
allmänna villkoren.
Osäkerhet om tolkningen av eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i de Allmänna Villkoren.
bestämmelserna i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.
andemeningen" i dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, måste detta
villkor måste detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Skall anges.
Erbjudandet är icke-bindande. Leverantören har rätt att ändra och modifiera
att ändra och modifiera erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt
tillräckligt detaljerad för att näringsidkaren ska kunna bedöma erbjudandet korrekt.
konsumenten möjligt. Om näringsidkaren använder sig av fotografier
fotografier, är de en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller utelämnanden i erbjudandet ska inte binda näringsidkaren.
fel i erbjudandet binder inte entreprenören.


Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande.
och kan inte utgöra skäl för utbyte eller upplösning av avtalet.
av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds.
av de erbjudna produkterna. Leverantören kan inte garantera
att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.
färger på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information som gör det
klart vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till det.
Accept av erbjudandet bifogas. Detta är särskilt fallet
i synnerhet:
priset inklusive skatter
eventuella fraktkostnader
det sätt på vilket avtalet ingås och de
åtgärder som krävs för detta;
om ångerrätten är tillämplig
Metod för betalning, avräkning och fullgörande av avtalet.
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller tidsfristen
inom vilken entreprenören garanterar priset
beloppet för tariffen för distanskommunikation, om
kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på grundval av en
fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den allmänna
grundavgift för det kommunikationsmedel som används;
om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet
ja, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten
hur konsumenten, innan avtalet ingås
Avtalet, den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet.
den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet kan kontrolleras och, om så önskas, korrigeras.
eventuella andra språk än nederländska på vilka
avtalet kan ingås på


de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av
och det sätt på vilket konsumenten kan få tillgång till dessa uppförandekoder på
elektroniska medel, och
Distansavtalets minimilöptid, om det är fråga om en
transaktionens varaktighet
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och materialtyper.


Artikel 5 - Avtalet
Avtalet skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 4,
ingås vid den tidpunkt då konsumenten accepterar
erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges i detta.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt
Om konsumenten har accepterat anbudet på elektronisk väg, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av anbudet.
mottagandet av accept av erbjudandet. Så länge det är
mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören
bekräftat, kan konsumenten dra sig ur avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt, att
entreprenören vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda den elektroniska överföringen av data och måste säkerställa en säker webb
för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan
kunna betala, kommer entreprenören vederbörligen att följa dessa
säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan - inom den rättsliga ramen - informera
om konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter
uppfylla sina betalningsförpliktelser samt om alla villkor och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull
ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Som
entreprenören har goda skäl på grundval av denna undersökning
att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller
vägra en beställning eller ansökan eller ställa särskilda villkor.
bifoga särskilda villkor.
Med produkten eller tjänsten måste entreprenören ge konsumenten
följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att
konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras
på en hållbar databärare innehåller:
a. besöksadressen till entreprenörens företag där konsumenten kan gå till med klagomål;.
konsumenten kan vända sig till med klagomål;


b.De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten.
Meddelande om att ångerrätten är utesluten;
(c) Information om garantier och befintlig kundservice;
(d) Den information som avses i artikel 4.3 i dessa allmänna villkor,
om inte näringsidkaren redan har lämnat denna information till konsumenten.
som lämnats innan avtalet ingicks;
e.Kraven för uppsägning av avtalet om
avtalet har en löptid på mer än ett år eller har sagts upp för en obestämd tid, eller
obegränsad löptid.
I händelse av en transaktion med varaktighet gäller endast bestämmelserna i föregående stycke
äger rum


Artikel 6 - Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att
att frånträda avtalet utan att ange skäl
under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa följande dag
konsumenten eller en tidigare utsedd person har mottagit produkten
konsumenten och entreprenören informerade om detta
representant.
Under avkylningsperioden hanterar konsumenten
produkten och dess förpackning. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs.
packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs
för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt
ångerrätt måste han returnera produkten med alla dess returnerbara tillbehör och
tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och
originalskick och originalförpackning till leverantören,
i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.
Instruktioner.
Om konsumenten vill utöva sin
ångerrätt är han skyldig att göra det inom 14 dagar efter mottagandet av prod
av produkten till entreprenören. Konsumenten
Konsumenten måste göra det med hjälp av ett skriftligt meddelande /

e-post. Efter att konsumenten har meddelat sin ångerrätt
ångerrätt måste konsumenten först returnera produkten
returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa
att den levererade produkten har returnerats i rätt tid, t.ex. genom
bevis på avsändandet.
Om konsumenten, efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3, inte har
inte har informerat konsumenten om att han vill utöva sin ångerrätt
ångerrätt eller inte har återsänt varorna till honom, är
köpet ett faktum.


Artikel 7 - Kostnader vid utövande av ångerrätten
Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall följande kostnader debiteras
Konsumenten ska bära kostnaderna för att returnera produkterna.
av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren
återbetala det beloppet så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter
efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att
produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller avgörande
bevis på fullständig retur.

 

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt i följande fall
utesluta produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3.
Uteslutning av ångerrätten är endast giltig om
entreprenören har tydligt angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet av
av avtalet.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
produkter:
a. som har fastställts av entreprenören i enlighet med konsumentens
specifikationer för konsumenten;
b. som tydligt är av personlig karaktär
c.som inte kan returneras på grund av deras natur;
d.som förstörs eller åldras snabbt
e. vars pris är föremål för fluktuationer på den 7finansiella marknaden
marknad över vilken entreprenören inte har något inflytande;
för enskilda tidningar och tidskrifter
för ljud- och videoinspelningar och liknande datorprogram
konsumenten har brutit förseglingen
h för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten
har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
tjänster:
a. som avser logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter
som ska utföras på ett visst datum eller under en viss
period;
b.om leverans med uttryckligt samtycke från dess
konsumenten har påbörjats före utgången av ångerfristen
c. i samband med vadslagning och lotterier.


Artikel 9 - Pris
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet
priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte öka,

med undantag för prisändringar på grund av ändringar i mervärdesskattesatser.
Skattesatser.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller
tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden
finansiella marknaden och på vilken entreprenören inte har något inflytande,
med rörliga priser. Denna koppling till
fluktuationer och det faktum att alla priser som erbjuds inte är giltiga
är vägledande priser, måste anges med erbjudandet.
Prisökningar inom 3 månader efter ingåendet av
avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av
lagstadgade regler eller föreskrifter.
Prishöjningar från 3 månader efter ingåendet av
avtalet är endast tillåtna om entreprenören har
fastställt att och:


a. de är ett resultat av lagstadgade regler eller föreskrifter, eller
b. konsumenten har rätt att upphäva avtalet
avbryta avtalet från det datum då prisökningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet om varor eller tjänster är
inklusive mervärdesskatt.
Alla priser är föremål för feltryck och typografiska fel. För dessa
kan det finnas typografiska fel och stavfel och inget ansvar accepteras för konsekvenserna av detta.
Accepteras. I händelse av tryck- och stavfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera
produkten till det felaktiga priset.


Artikel 10 - √Ėverensst√§mmelse och garanti
Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna
överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet och de
specifikationerna, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet
tillämplighet och tillämpliga rättsliga bestämmelser, och/eller
de befintliga rättsliga bestämmelserna i avtalet och/eller
statliga bestämmelser. Om det är överenskommet
entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal
än normal användning.
En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören
påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som
konsumenten har gentemot
näringsidkaren.
Eventuella saknade eller felaktigt levererade produkter måste skickas i förväg.
14 dagar efter leverans kommer entreprenören att meddelas skriftligen.
informerad. Produkterna måste returneras i sin ursprungliga
originalförpackning och i nyskick.
Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid.
fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig
ansvarig för produkternas eventuella lämplighet för
någon individuell användning av konsumenten eller för någon användning överhuvudtaget
några råd om användning eller tillämpning av
produkterna.
Garantin gäller inte om:


konsumenten har reparerat och/eller
(har låtit) reparera och/eller bearbeta produkterna av en tredje part;
de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
utsatts för eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller inkonsekvent
i strid med instruktionerna i och/eller på
förpackningen
defekterna helt eller delvis är resultatet av
regler som fastställts eller kommer att fastställas av myndigheterna
de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande
Leverantören skall iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och
med mottagande och utförande av produktbeställningar.
Produktbeställningar.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har lämnat till
företaget.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor
allmänna villkor, kommer företaget att behandla den accepterade
omedelbart, men inte senare än inom 30 dagar, såvida inte
om inte konsumenten har accepterat en längre
leveransdatum. Om leveransen är försenad, eller
om en beställning inte eller endast delvis kan
delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter
han har lagt beställningen. I detta fall har konsumenten
rätt att säga upp avtalet utan kostnad, och
rätt till ersättning för eventuella skador.
I händelse av upplösning i enlighet med föregående stycke är entreprenören skyldig att
återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt
men senast 14 dagar efter upplösning, återbetalning.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig,
göra ansträngningar för att tillhandahålla en ersättningsprodukt.
tillgänglig. Senast vid leveransen måste det vara tydligt och
begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras.
När det gäller ersättningsvaror är ångerrätten inte utesluten.
vara utesluten. Kostnaderna för eventuell returfrakt är
på entreprenörens bekostnad.

Risken för skada och / eller förlust av produkterna vilar på oss
med entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten
eller en tidigare utsedd och meddelad entreprenör
om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten får säga upp ett avtal med obegränsad löptid
som avser regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster
(inklusive el) eller tjänster, när som helst med
iakttagande av tillämpliga uppsägningstider
uppsägningstid och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal
som omfattar regelbundna leveranser av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst.
(inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta perioden.
i slutet av den fasta perioden i enlighet med
överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till
upp till en månad.
Konsumenter kan säga upp
avtalet:
sägas upp när som helst och inte vara begränsat till uppsägning för en
en viss tid eller period
utföra dem åtminstone som de
ingåtts;
måste alltid sägas upp med samma uppsägningstid som entreprenören har gett, och
har gett för sig själv.
Förnyelse
Ett avtal som ingås för en bestämd period och som
regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster som inte kan förnyas genom tyst medgivande.
eller tjänster som inte kan förnyas underförstått eller förnyas för en bestämd period.
förnyas för en bestämd period.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid inte förnyas eller förlängas.
Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid, inklusive regelbundna leveranser av dags- och
av dags- och veckotidningar får underförstått förnyas för en bestämd tid.implicit förnyas för en fast period som inte överstiger tre månader om
konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förskottsbetalningsperioden.
Artikel 13 - Betalning
Om inte annat avtalats ska de belopp som
konsumenten ska betalas inom 7 arbetsdagar
arbetsdagar efter början av den ångerfrist som avses i punkt 2.
Artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst
tjänst skall denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelse på
av avtalet.
Konsumenten har en skyldighet att omedelbart rapportera
specificerade betalningsuppgifter omedelbart till entreprenören.
I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören
med förbehåll för lagliga begränsningar, har rätt att debitera konsumenten rimliga kostnader.
konsumenten i förväg de rimliga kostnader som uppkommit.
insamling.


Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Klagomål om genomförandet av avtalet måste göras inom 7
dagar fullständigt och tydligt beskrivas och lämnas till
entreprenören efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål måste lämnas till entreprenören inom
inom 14 dagar från dagen för mottagandet.
Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid,
måste entreprenören svara inom 14 dagar med ett
svar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när
konsumenten kan förvänta sig ett mer fullständigt svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse
uppstår en tvist för vilken reglerna för tvistlösning gäller.
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter
om inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om entreprenören finner ett klagomål berättigat, kan entreprenören
kan entreprenören, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.
ersätta eller reparera.


Artikel 15 - TILL√ĄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förenade kungariket.

Vilka betalningsmetoder accepterar onlinebutiken?

Vi accepterar betalningar via, Klarna, Visa, Mastercard, Maestro, Applepay, UnionPay, De tillgängliga alternativen kommer att visas under köpprocessen. Se vår betalningspolicy för mer information

 

Artikel 1 - Definitioner
I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner
ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
"ångerrätt


konsument: en fysisk person som inte agerar i enlighet med ångerrätten.
bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet och ingår ett distansavtal
ingår ett distansavtal med näringsidkaren


dag: kalenderdag.


transaktion med varaktighet: ett distansavtal som avser
ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars inköpsskyldighet är spridd över tiden - ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden
inköpsskyldigheten är spridd över tiden.


varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen, som
konsumenten eller näringsidkaren att ta emot information som är riktad till honom personligen på ett sådant sätt att den kan lagras och bearbetas.
information som är riktad till honom personligen kan lagras på ett sådant sätt att den kan konsulteras i framtiden, och
oförändrad återgivning av den lagrade informationen är möjlig.
.


"ångerrätt": konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen.
ångerfrist för att frånträda distansavtalet;


entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.
erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter genom distansförsäljning.


Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett distansavtal som organiseras av entreprenören
ett distansförsäljningsavtal inom ramen för ett distansförsäljningssystem som organiseras av entreprenören
Distansavtal: ett avtal som, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till det ögonblick då entreprenören har ingått distansavtalet.
avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation, eller
teknik för distanskommunikation;


medel för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
teknik för distanskommunikation: teknik som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt
kommer samman.
"Allmänna villkor": entreprenörens aktuella allmänna villkor.
av entreprenören.

Artikel 2 - Uppdragstagarens identitet


Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av
entreprenören och för alla ingångna distansavtal
distansförsäljning och beställningar mellan entreprenör och konsumenter.
Innan distansavtalet ingås görs texten
av dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten.
görs tillgänglig. Om detta inte är rimligt möjligt måste texten skickas till konsumenten innan distansavtalet ingås.
När distansavtalet ingås måste det anges att
att de allmänna villkoren finns tillgängliga hos näringsidkaren och att de, på konsumentens begäran, snarast möjligt kommer att sändas kostnadsfritt till konsumenten.
På konsumentens begäran kommer de att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
skickas.
Om distansavtalet ingås på elektronisk väg skall konsumentens
Utan hinder av föregående stycke, innan distansavtalet ingås, texten till distansavtalet
Utan hinder av föregående stycke får texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås.
göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att denna text
görs tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten.
lätt kan lagras på ett varaktigt medium.
databärare. Om detta inte är rimligt möjligt innan distansavtalet
ingåendet av distansavtalet, kommer det att anges
var de allmänna villkoren kan konsulteras elektroniskt, och
och att de kommer att göras tillgängliga elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.


kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
skickas.
I händelse av att, utöver dessa allmänna villkor, specifika produkt- eller tjänstevillkor
specifika produkt- eller tjänstevillkor tillämpas, skall andra och tredje
andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor ska ha full verkan.
I händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid
alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
mest förmånliga.
Om vid något tillfälle en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis
är helt eller delvis ogiltiga eller när som helst kan upphävas, får de
och dessa allmänna villkor skall i övrigt äga full giltighet och
förbli i full kraft och verkan och bestämmelsen i fråga skall, genom ömsesidig överenskommelse, omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga.
omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen.
den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt.
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor
skall bedömas i enlighet med andemeningen i dessa
allmänna villkoren.
Osäkerhet om tolkningen av eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i de Allmänna Villkoren.
bestämmelserna i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.
andemeningen" i dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, måste detta
villkor måste detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Skall anges.
Erbjudandet är icke-bindande. Leverantören har rätt att ändra och modifiera
att ändra och modifiera erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt
tillräckligt detaljerad för att näringsidkaren ska kunna bedöma erbjudandet korrekt.
konsumenten möjligt. Om näringsidkaren använder sig av fotografier
fotografier, är de en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller utelämnanden i erbjudandet ska inte binda näringsidkaren.
fel i erbjudandet binder inte entreprenören.


Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande.
och kan inte utgöra skäl för utbyte eller upplösning av avtalet.
av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds.
av de erbjudna produkterna. Leverantören kan inte garantera
att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.
färger på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information som gör det
klart vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till det.
Accept av erbjudandet bifogas. Detta är särskilt fallet
i synnerhet:
priset inklusive skatter
eventuella fraktkostnader
det sätt på vilket avtalet ingås och de
åtgärder som krävs för detta;
om ångerrätten är tillämplig
Metod för betalning, avräkning och fullgörande av avtalet.
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller tidsfristen
inom vilken entreprenören garanterar priset
beloppet för tariffen för distanskommunikation, om
kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på grundval av en
fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den allmänna
grundavgift för det kommunikationsmedel som används;
om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet
ja, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten
hur konsumenten, innan avtalet ingås
Avtalet, den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet.
den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet kan kontrolleras och, om så önskas, korrigeras.
eventuella andra språk än nederländska på vilka
avtalet kan ingås på


de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av
och det sätt på vilket konsumenten kan få tillgång till dessa uppförandekoder på
elektroniska medel, och
Distansavtalets minimilöptid, om det är fråga om en
transaktionens varaktighet
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och materialtyper.


Artikel 5 - Avtalet
Avtalet skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 4,
ingås vid den tidpunkt då konsumenten accepterar
erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges i detta.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt
Om konsumenten har accepterat anbudet på elektronisk väg, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av anbudet.
mottagandet av accept av erbjudandet. Så länge det är
mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören
bekräftat, kan konsumenten dra sig ur avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt, att
entreprenören vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda den elektroniska överföringen av data och måste säkerställa en säker webb
för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan
kunna betala, kommer entreprenören vederbörligen att följa dessa
säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan - inom den rättsliga ramen - informera
om konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter
uppfylla sina betalningsförpliktelser samt om alla villkor och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull
ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Som
entreprenören har goda skäl på grundval av denna undersökning
att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller
vägra en beställning eller ansökan eller ställa särskilda villkor.
bifoga särskilda villkor.
Med produkten eller tjänsten måste entreprenören ge konsumenten
följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att
konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras
på en hållbar databärare innehåller:
a. besöksadressen till entreprenörens företag där konsumenten kan gå till med klagomål;.
konsumenten kan vända sig till med klagomål;


b.De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten.
Meddelande om att ångerrätten är utesluten;
(c) Information om garantier och befintlig kundservice;
(d) Den information som avses i artikel 4.3 i dessa allmänna villkor,
om inte näringsidkaren redan har lämnat denna information till konsumenten.
som lämnats innan avtalet ingicks;
e.Kraven för uppsägning av avtalet om
avtalet har en löptid på mer än ett år eller har sagts upp för en obestämd tid, eller
obegränsad löptid.
I händelse av en transaktion med varaktighet gäller endast bestämmelserna i föregående stycke
äger rum


Artikel 6 - Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att
att frånträda avtalet utan att ange skäl
under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa följande dag
konsumenten eller en tidigare utsedd person har mottagit produkten
konsumenten och entreprenören informerade om detta
representant.
Under avkylningsperioden hanterar konsumenten
produkten och dess förpackning. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs.
packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs
för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt
ångerrätt måste han returnera produkten med alla dess returnerbara tillbehör och
tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och
originalskick och originalförpackning till leverantören,
i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.
Instruktioner.
Om konsumenten vill utöva sin
ångerrätt är han skyldig att göra det inom 14 dagar efter mottagandet av prod
av produkten till entreprenören. Konsumenten
Konsumenten måste göra det med hjälp av ett skriftligt meddelande /

e-post. Efter att konsumenten har meddelat sin ångerrätt
ångerrätt måste konsumenten först returnera produkten
returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa
att den levererade produkten har returnerats i rätt tid, t.ex. genom
bevis på avsändandet.
Om konsumenten, efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3, inte har
inte har informerat konsumenten om att han vill utöva sin ångerrätt
ångerrätt eller inte har återsänt varorna till honom, är
köpet ett faktum.


Artikel 7 - Kostnader vid utövande av ångerrätten
Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall följande kostnader debiteras
Konsumenten ska bära kostnaderna för att returnera produkterna.
av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren
återbetala det beloppet så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter
efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att
produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller avgörande
bevis på fullständig retur.

 

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt i följande fall
utesluta produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3.
Uteslutning av ångerrätten är endast giltig om
entreprenören har tydligt angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet av
av avtalet.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
produkter:
a. som har fastställts av entreprenören i enlighet med konsumentens
specifikationer för konsumenten;
b. som tydligt är av personlig karaktär
c.som inte kan returneras på grund av deras natur;
d.som förstörs eller åldras snabbt
e. vars pris är föremål för fluktuationer på den 7finansiella marknaden
marknad över vilken entreprenören inte har något inflytande;
för enskilda tidningar och tidskrifter
för ljud- och videoinspelningar och liknande datorprogram
konsumenten har brutit förseglingen
h för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten
har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
tjänster:
a. som avser logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter
som ska utföras på ett visst datum eller under en viss
period;
b.om leverans med uttryckligt samtycke från dess
konsumenten har påbörjats före utgången av ångerfristen
c. i samband med vadslagning och lotterier.


Artikel 9 - Pris
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet
priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte öka,

med undantag för prisändringar på grund av ändringar i mervärdesskattesatser.
Skattesatser.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller
tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden
finansiella marknaden och på vilken entreprenören inte har något inflytande,
med rörliga priser. Denna koppling till
fluktuationer och det faktum att alla priser som erbjuds inte är giltiga
är vägledande priser, måste anges med erbjudandet.
Prisökningar inom 3 månader efter ingåendet av
avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av
lagstadgade regler eller föreskrifter.
Prishöjningar från 3 månader efter ingåendet av
avtalet är endast tillåtna om entreprenören har
fastställt att och:


a. de är ett resultat av lagstadgade regler eller föreskrifter, eller
b. konsumenten har rätt att upphäva avtalet
avbryta avtalet från det datum då prisökningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet om varor eller tjänster är
inklusive mervärdesskatt.
Alla priser är föremål för feltryck och typografiska fel. För dessa
kan det finnas typografiska fel och stavfel och inget ansvar accepteras för konsekvenserna av detta.
Accepteras. I händelse av tryck- och stavfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera
produkten till det felaktiga priset.


Artikel 10 - √Ėverensst√§mmelse och garanti
Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna
överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet och de
specifikationerna, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet
tillämplighet och tillämpliga rättsliga bestämmelser, och/eller
de befintliga rättsliga bestämmelserna i avtalet och/eller
statliga bestämmelser. Om det är överenskommet
entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal
än normal användning.
En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören
påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som
konsumenten har gentemot
näringsidkaren.
Eventuella saknade eller felaktigt levererade produkter måste skickas i förväg.
14 dagar efter leverans kommer entreprenören att meddelas skriftligen.
informerad. Produkterna måste returneras i sin ursprungliga
originalförpackning och i nyskick.
Entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid.
fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig
ansvarig för produkternas eventuella lämplighet för
någon individuell användning av konsumenten eller för någon användning överhuvudtaget
några råd om användning eller tillämpning av
produkterna.
Garantin gäller inte om:


konsumenten har reparerat och/eller
(har låtit) reparera och/eller bearbeta produkterna av en tredje part;
de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
utsatts för eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller inkonsekvent
i strid med instruktionerna i och/eller på
förpackningen
defekterna helt eller delvis är resultatet av
regler som fastställts eller kommer att fastställas av myndigheterna
de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande
Leverantören skall iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och
med mottagande och utförande av produktbeställningar.
Produktbeställningar.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har lämnat till
företaget.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor
allmänna villkor, kommer företaget att behandla den accepterade
omedelbart, men inte senare än inom 30 dagar, såvida inte
om inte konsumenten har accepterat en längre
leveransdatum. Om leveransen är försenad, eller
om en beställning inte eller endast delvis kan
delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter
han har lagt beställningen. I detta fall har konsumenten
rätt att säga upp avtalet utan kostnad, och
rätt till ersättning för eventuella skador.
I händelse av upplösning i enlighet med föregående stycke är entreprenören skyldig att
återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt
men senast 14 dagar efter upplösning, återbetalning.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig,
göra ansträngningar för att tillhandahålla en ersättningsprodukt.
tillgänglig. Senast vid leveransen måste det vara tydligt och
begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras.
När det gäller ersättningsvaror är ångerrätten inte utesluten.
vara utesluten. Kostnaderna för eventuell returfrakt är
på entreprenörens bekostnad.

Risken för skada och / eller förlust av produkterna vilar på oss
med entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten
eller en tidigare utsedd och meddelad entreprenör
om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten får säga upp ett avtal med obegränsad löptid
som avser regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster
(inklusive el) eller tjänster, när som helst med
iakttagande av tillämpliga uppsägningstider
uppsägningstid och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal
som omfattar regelbundna leveranser av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst.
(inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta perioden.
i slutet av den fasta perioden i enlighet med
överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till
upp till en månad.
Konsumenter kan säga upp
avtalet:
sägas upp när som helst och inte vara begränsat till uppsägning för en
en viss tid eller period
utföra dem åtminstone som de
ingåtts;
måste alltid sägas upp med samma uppsägningstid som entreprenören har gett, och
har gett för sig själv.
Förnyelse
Ett avtal som ingås för en bestämd period och som
regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster som inte kan förnyas genom tyst medgivande.
eller tjänster som inte kan förnyas underförstått eller förnyas för en bestämd period.
förnyas för en bestämd period.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid inte förnyas eller förlängas.
Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid, inklusive regelbundna leveranser av dags- och
av dags- och veckotidningar får underförstått förnyas för en bestämd tid.implicit förnyas för en fast period som inte överstiger tre månader om
konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förskottsbetalningsperioden.
Artikel 13 - Betalning
Om inte annat avtalats ska de belopp som
konsumenten ska betalas inom 7 arbetsdagar
arbetsdagar efter början av den ångerfrist som avses i punkt 2.
Artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst
tjänst skall denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelse på
av avtalet.
Konsumenten har en skyldighet att omedelbart rapportera
specificerade betalningsuppgifter omedelbart till entreprenören.
I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören
med förbehåll för lagliga begränsningar, har rätt att debitera konsumenten rimliga kostnader.
konsumenten i förväg de rimliga kostnader som uppkommit.
insamling.


Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Klagomål om genomförandet av avtalet måste göras inom 7
dagar fullständigt och tydligt beskrivas och lämnas till
entreprenören efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål måste lämnas till entreprenören inom
inom 14 dagar från dagen för mottagandet.
Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid,
måste entreprenören svara inom 14 dagar med ett
svar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när
konsumenten kan förvänta sig ett mer fullständigt svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse
uppstår en tvist för vilken reglerna för tvistlösning gäller.
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter
om inte entreprenören skriftligen anger något annat.
Om entreprenören finner ett klagomål berättigat, kan entreprenören
kan entreprenören, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.
ersätta eller reparera.


Artikel 15 - TILL√ĄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förenade kungariket.