Allmänna bestämmelser och villkor

 

Artikel 1 - Definitioner
I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner:
ångerfrist: den period inom vilken konsumenten får utöva sin ångerrätt.
ångerrätt;


konsument: en fysisk person som inte agerar med stöd av ångerrätten.
bedriver närings- eller yrkesverksamhet och ingår ett distansavtal
ingår ett distansavtal med näringsidkaren;


Dag: kalenderdag;


Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser
ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tid - ett antal produkter och/eller tjänster vars inköpsskyldighet är spridd över tid - ett antal produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tid
inköpsskyldigheten är spridd över tiden


varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att ta emot information som är riktad till honom personligen, att
konsumenten eller företagaren att ta emot information som är riktad till honom personligen på ett sådant sätt att den kan lagras och behandlas.
information som är riktad till honom personligen kan lagras på ett sådant sätt att den kan konsulteras i framtiden, och
oförändrad reproduktion av den lagrade informationen är möjlig.
.


Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen.
ångerfrist för att frånträda distansavtalet;


Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.
erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter med hjälp av distansförsäljning


Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett distansavtal som organiseras av entreprenören
ett distansförsäljningsavtal inom ramen för ett distansförsäljningssystem som organiseras av entreprenören
Distansavtal: ett avtal som, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, till och med den tidpunkt då entreprenören har ingått distansavtalet.
avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation, eller
medel för tekniker för distanskommunikation;


Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är samlade i samma rum vid samma tidpunkt.
teknik för distanskommunikation": medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är samlade i samma rum vid samma tidpunkt.
konsumenten och entreprenören befinner sig samtidigt i samma rum
kommer samman.
Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.
av entreprenören.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet


Artikel 3 - Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från
entreprenören och till alla ingångna distansavtal
distansförsäljning och beställningar mellan entreprenör och konsumenter.
Innan distansavtalet ingås, texten
av dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten.
görs tillgänglig. Om detta inte är rimligt möjligt måste texten skickas till konsumenten innan distansavtalet ingås.
När distansavtalet ingås måste det anges att
att de allmänna villkoren finns tillgängliga i näringsidkarens lokaler och att de på konsumentens begäran snarast möjligt kommer att sändas kostnadsfritt till konsumenten.
På konsumentens begäran kommer de att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
skickas.
Om distansavtalet ingås på elektronisk väg, skall konsumentens
Utan hinder av föregående stycke, innan distansavtalet ingås, texten till distansavtalet
Trots vad som sägs i föregående stycke får texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås.
göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att denna text
görs tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett enkelt sätt.
kan lagras på ett enkelt sätt på en varaktig
databärare. Om detta inte är rimligt möjligt innan
distansavtalet ingås, kommer det att anges
var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt, och
och att de kommer att göras tillgängliga elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran


kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
skickas.
I händelse av att, utöver dessa allmänna villkor, särskilda produkt- eller
särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller, skall andra och tredje
andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska ha full verkan.
I händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid
alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
mest förmånliga.
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis
är helt eller delvis ogiltiga eller kan upphävas vid någon tidpunkt, kan de
och dessa allmänna villkor ska i övrigt förbli i full kraft och verkan och
förbli i full kraft och verkan och bestämmelsen i fråga ska, efter ömsesidig överenskommelse, omedelbart
omedelbart ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen.
den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt.
Situationer som inte omfattas av dessa Allmänna Villkor
ska bedömas i enlighet med andemeningen i dessa
allmänna villkoren.
Osäkerhet om tolkningen eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i
bestämmelserna i våra Allmänna Villkor ska tolkas "i andan
andan" i dessa allmänna villkor.


Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för
villkor, måste detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Ska anges.
Erbjudandet är icke-bindande. Leverantören har rätt att ändra och modifiera
att ändra och modifiera erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt
tillräckligt detaljerad för att näringsidkaren ska kunna bedöma erbjudandet korrekt.
konsumenten möjligt. Om näringsidkaren använder sig av fotografier
av fotografier, är dessa en sann återgivning av de produkter och/eller
produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller utelämnanden
fel i erbjudandet binder inte entreprenören.Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande
och kan inte vara en anledning till ersättning eller upplösning av avtalet.
av avtalet.
Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds.
av de produkter som erbjuds. Leverantören kan inte garantera
att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.
färger på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information som gör det
klart vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till det.
Accept av erbjudandet bifogas. Detta är särskilt fallet
i synnerhet:
Priset inklusive skatter;
eventuella fraktkostnader
det sätt på vilket avtalet ingås och de
åtgärder som krävs för detta;
om ångerrätten är tillämplig;
Metod för betalning, avräkning och fullgörande av avtalet.
tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller tidsfristen
inom vilken entreprenören garanterar priset;
beloppet för tariffen för distanskommunikation, om
kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på grundval av en
fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den allmänna
grundavgift för det kommunikationsmedel som används;
om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet
ja, på vilket sätt det kan konsulteras av konsumenten
hur konsumenten, innan avtalet ingås
Avtalet, den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet.
den information som konsumenten lämnat i samband med avtalet kan kontrolleras och, om så önskas, korrigeras
eventuella andra språk än nederländska på vilka
avtalet kan ingås påde uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av
och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på
elektroniska medel, och
distansavtalets minimilängd, om det är fråga om en
varaktighet för en transaktion.
Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och materialtyper.


Artikel 5 - Avtalet
Avtalet, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 4,
ingås i det ögonblick då konsumenten accepterar
erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges däri.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt
Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av erbjudandet.
mottagandet av accept av erbjudandet. Så länge det är
mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören
bekräftat, kan konsumenten häva avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt, att
entreprenören vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att skydda den elektroniska överföringen av data och måste säkerställa en säker webb
för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan
kan betala, kommer entreprenören vederbörligen att följa dessa
säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan - inom den rättsliga ramen - informera
om konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter
uppfylla sina betalningsskyldigheter samt om alla villkor och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull
ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Som
entreprenören har goda skäl på grundval av denna undersökning
att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller
avslå en beställning eller ansökan eller ställa särskilda villkor.
bifoga särskilda villkor.
Med produkten eller tjänsten måste entreprenören ge konsumenten
följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att
konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras
på en hållbar databärare innehåller:
a. besöksadressen till entreprenörens företag där konsumenten kan gå till med klagomål;.
konsumenten kan gå till med klagomål;


b.de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin
ångerrätt, eller en tydlig uppgift om att ångerrätten är utesluten.
Meddelande om att ångerrätten är utesluten;
(c) Information om garantier och befintlig kundservice;
(d) Den information som avses i artikel 4.3 på dessa villkor,
om inte näringsidkaren redan har lämnat den informationen till konsumenten
som lämnats innan avtalet ingicks;
e.Kraven för uppsägning av avtalet om
avtalet har en löptid på mer än ett år eller har sagts upp för en obestämd tid.
obegränsad varaktighet.
När det gäller en transaktion med varaktighet gäller endast bestämmelserna i föregående stycke
äger rum


Artikel 6 - Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att
att återkalla avtalet utan att ange skäl
under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa följande dag
konsumenten eller en tidigare utsedd person har mottagit produkten
konsumenten och entreprenören informerade om detta
representant.
Under avkylningsperioden hanterar konsumenten
produkten och dess förpackning. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som
packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs
för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt
ångerrätt, måste han returnera produkten med alla dess returnerbara tillbehör och
tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och
originalskick och originalförpackning till leverantören,
i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.
Instruktioner.
Om konsumenten vill utöva sin
ångerrätt är han skyldig att göra det inom 14 dagar efter mottagandet av produkten
av produkten till entreprenören. Konsumenten
Konsumenten måste göra det med hjälp av ett skriftligt meddelande /

e-post. Efter att konsumenten har rapporterat sin
ångerrätt måste konsumenten först returnera produkten
returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa
att den levererade produkten har returnerats i rätt tid, t.ex. genom
bevis på avsändandet.
Om konsumenten, efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3, inte har
inte har informerat konsumenten om att han vill utöva sin ångerrätt
ångerrätt eller inte har återsänt varorna till honom
köpet är ett faktum.


Artikel 7 - Kostnader i händelse av ångerrätt
Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall följande kostnader debiteras
Konsumenten skall stå för kostnaderna för att returnera produkterna.
av konsumenten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren
återbetala det beloppet så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter
efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att
produkten redan har mottagits tillbaka av entreprenören eller avgörande
bevis på fullständig retur.
Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Entreprenören får utesluta konsumentens ångerrätt i följande fall
utesluta produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3.
Uteslutning av ångerrätten är endast giltig om
entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet
av avtalet.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
produkter:
a. som har fastställts av entreprenören i enlighet med
specifikationer för konsumenten;
b. som tydligt är av personlig karaktär
c.som inte kan returneras på grund av deras natur;
d.som förstörs eller åldras snabbt
e. vars pris är föremål för fluktuationer på den 7finansiella marknaden
marknad över vilken entreprenören inte har något inflytande;
för enskilda tidningar och tidskrifter
för ljud- och videoinspelningar och liknande datorprogram
konsumenten har brutit förseglingen
h för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten
har brutit förseglingen.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för
tjänster:
a. som avser logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter
som ska utföras på ett visst datum eller under en viss
period;
b.om leverans med uttryckligt samtycke från dess
konsumenten har påbörjats innan ångerfristen har löpt ut
c. i samband med vadslagning och lotterier.


Artikel 9 - Pris
Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet
priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte öka,

med undantag för prisändringar till följd av ändringar i moms
skattesatser.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller
tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på
finansmarknaden och på vilka entreprenören inte har något inflytande,
med rörliga priser. Denna koppling till
fluktuationer och det faktum att alla priser som erbjuds inte är giltiga
är vägledande priser, måste anges med erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter ingåendet av
avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av
lagstadgade regler eller föreskrifter.
Prishöjningar från 3 månader efter ingåendet av
kontraktet är endast tillåtet om entreprenören har
fastställt att och:


a. de är resultatet av lagstadgade regler eller förordningar, eller
b. konsumenten har rätt att upplösa avtalet
avbryta avtalet från den dag då prisökningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet om varor eller tjänster är
inklusive mervärdesskatt.
Alla priser är föremål för feltryck och typografiska fel. För dessa
kan det förekomma typografiska fel och stavfel och inget ansvar accepteras för konsekvenserna av detta.
Accepteras. I händelse av tryck- och stavfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera
produkten till det felaktiga priset.


Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna
överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet och de
specifikationerna, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet
tillämplighet och tillämpliga rättsliga bestämmelser och/eller
de befintliga rättsliga bestämmelserna i avtalet och/eller
statliga bestämmelser. Om det är överenskommet
entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal
än normal användning.
En garanti från näringsidkaren, tillverkaren eller importören
påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som
konsumenten har gentemot
näringsidkaren kan göra gällande.
Eventuella saknade eller felaktigt levererade produkter måste skickas i förväg
14 dagar efter leverans kommer entreprenören att meddelas skriftligen.
informerad. Produkterna måste returneras i sin ursprungliga
originalförpackning och i nytt skick.
Entreprenörens garantiperiod motsvarar fabriksgarantiperioden.
fabrikens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig
ansvarig för produkternas eventuella lämplighet för
någon individuell användning av konsumenten eller för någon användning överhuvudtaget
några råd om användning eller tillämpning av
produkterna.
Garantin gäller inte om:

konsumenten har reparerat och/eller
(har låtit) reparera och/eller bearbeta produkterna av en tredje part;
de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
utsatts för eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller inkonsekvent
i strid med instruktionerna i och/eller på
förpackningen;
defekterna helt eller delvis är resultatet av
regler som fastställts eller kommer att fastställas av myndigheterna
de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.


Artikel 11 - Leverans och genomförande
Leverantören skall iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och
med mottagande och utförande av produktbeställningar.
Produktbeställningar.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har tillhandahållit till
företaget.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 i dessa
allmänna villkor, kommer företaget att behandla den accepterade
omedelbart, men inte senare än inom 30 dagar, såvida inte
om inte konsumenten har accepterat en längre
leveransdatum. Om leveransen är försenad, eller
om en beställning inte eller endast delvis kan utföras
delvis, kommer konsumenten att underrättas om detta senast 30 dagar efter
han har lagt beställningen. I detta fall har konsumenten
rätt att häva avtalet utan kostnad och
rätt till ersättning för eventuella skador.
Vid upplösning i enlighet med föregående stycke är entreprenören skyldig att
återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt
men senast 14 dagar efter upplösning, återbetalning.
Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig,
göra ansträngningar för att tillhandahålla en ersättningsprodukt.
tillgänglig. Senast vid leveransen måste det vara tydligt och
begripligt sätt att en ersättningsvara kommer att
levereras. I fråga om ersättningsvaror är ångerrätten inte utesluten.
vara utesluten. Kostnaderna för eventuell returfrakt är
på bekostnad av entreprenören.

Risken för skada och / eller förlust av produkterna vilar hos oss
med entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten
eller en tidigare utsedd och meddelad entreprenör
om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Uppsägning
Konsumenten får säga upp ett avtal med obegränsad löptid
som avser regelbundna leveranser av varor (inklusive el) eller tjänster
(inklusive el) eller tjänster, när som helst med
iakttagande av tillämpliga uppsägningstider
uppsägningstid och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal
som omfattar regelbundna leveranser av varor (inklusive el
(inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta perioden
vid den fasta periodens slut i enlighet med
överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid
på upp till en månad.
Konsumenter kan säga upp
avtal:
sägas upp när som helst och inte begränsas till uppsägning för en
specifik tid eller period;
fullgöra dem åtminstone så som de
ingåtts;
måste alltid sägas upp med samma varsel som entreprenören har gett
har gett för sig själv.
Förnyelse
Ett kontrakt som ingås för en bestämd period och som
regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster som inte kan förnyas genom tyst medgivande.
eller tjänster som inte kan förnyas underförstått eller förnyas för en bestämd period.
förnyas för en bestämd tid.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid inte förnyas eller förlängas.
som ingåtts för en bestämd tid, inbegripet regelbundna leveranser av
av dags- och veckotidningar får förnyas underförstått för enunderförstått förnyas för en bestämd period som inte överstiger tre månader om
konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet vid utgången av förskottsbetalningsperioden.
Artikel 13 - Betalning
Om inte annat avtalats skall de belopp som
konsumenten måste betalas inom 7 arbetsdagar
arbetsdagar efter det att den ångerfrist som avses i punkt 2 har börjat löpa
Artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst
tjänst skall denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelse
av avtalet.
Konsumenten har en skyldighet att rapportera
specificerade betalningsuppgifter omedelbart till entreprenören.
I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören
med förbehåll för lagliga begränsningar, har rätt att debitera konsumenten rimliga
konsumenten i förväg de rimliga kostnader som uppstått.
insamling.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande
Klagomål om genomförandet av avtalet måste göras inom 7
dagar fullständigt och tydligt beskrivet och inlämnat till
entreprenören efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål måste lämnas till entreprenören inom
inom 14 dagar från dagen för mottagandet.
Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid,
entreprenören måste svara inom 14 dagar med ett
svar med ett meddelande om mottagande och en indikation på när
konsumenten kan förvänta sig ett mer fullständigt svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse
en tvist uppstår för vilken tvistlösningsreglerna gäller.
Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter
såvida inte entreprenören anger något annat skriftligen.
Om entreprenören finner ett klagomål motiverat, entreprenören
kan, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.
ersätta eller reparera.


Artikel 15 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien